• เปิดดู
    580
ลานทองอุทยานวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง

ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 12 ของทางหลวงหมายเลข 1089 (แม่จัน - ท่าตอน) ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 36 กิโลเมตร มีเนื้อที่กว่า 400 ไร่ จัดเป็นหมู่บ้านทางวัฒนธรรม เพื่อแสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นหุบเขา และลำห้วยขุนน้ำแม่จัน มีอุทยานไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ ห้อมล้อมด้วยไร่ชา และสวนดอกท้อ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ ขี่ช้าง นั่งเกวียน มีการแสดงของช้าง การสาธิตต่าง ๆ เช่น การทำเครื่องเงิน เครื่องจักสาน การทำกระดาษสา การปั่นฝ้ายทอผ้า งานเย็บปัก

ถักร้อยของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ และสาธิตวิธีชงชาตามแบบฉบับของยูนนาน การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากประเทศไทย ลาว จีน (ตอนใต้) พม่า เวียดนาม และกัมพูชา การแสดงจะมีระหว่างเวลา 11.00 - 12.00 น. และ 14.00 - 15.00 น. เก็บค่าผ่านประตูรวมค่าเข้าชมการแสดง คนไทย คนละ 100 บาท ชาวต่างชาติคนละ 200 บาท และยังมีฆ้องชัยใหญ่ที่สุดในโลก ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 5 เมตร ให้ชมอีกด้วย เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.

ขอต้อนรับเข้าสู่ลานทองอุทยานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง อุทยานแห่งศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขง 6 ชาติ ชื่นชมความงามตามธรรมชาติและย้อนอดีตเพื่อสัมผัสความเป็นอยู่และวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนภาคเหนือ ชาวไทยภูเขา และชนเผ่าต่างๆแห่งลุ่มแม่น้ำโขง

ครัวลานทองฯขอต้อนรับทุกท่านด้วยอาหารไทย อาหารนานาชาติและการบริการในระดับมาตรฐานอย่างเป็นกันเองท่ามกลางบรรยากาศขุนเขาที่เขียวขจีของอาณาจักรล้านนา

ความภูมิใจของถิ่นไทยงาม ลานทองฯแห่งแรกของไทย และภูมิภาคอาณาจักรแห่งขุนเขาเขียวชอุ่ม และสายน้ำแม่จันใสสะอาดรายล้อมด้วยหมู่พฤษานาพันธุ์

ตระการตากับการแสดงความเป็นอยู่และศิลปวัฒนธรรมจากแคว้นสิบสองปันนา โดยคณะนักแสดงจากประเทศจีน และรำลึกอดีตสัมผัสกับความงามของธรรมชาติรายรอบอุทยาน

ฆ้องชัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ฆ้องชัยลานทองฯ หนักประมาณ 3 ตัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เมตร ประติมากรรมร่วมสมัยแกะสลักเป็นรูปนักษัตร 12 ราศี และรูปหล่อสำริดสิงห์ 4 ทิศ จาก 4 ประเทศได้แก่ น พม่า ลาว และไทย สะท้อนถึงความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องของมิตรประเทศลุ่มน้ำโขง

บ้านพักของลานทองฯ ที่รายล้อมด้วยแม่น้ำจันและธรรมชาติที่สามารถรองรับทุกท่านที่มาเป็นส่วยตัวหรือหมู่คณะได้อย่างเพียบพร้อม สมบูรณ์แบบด้วยห้องประชุมขนาดใหญ่และลานอเนกประสงค์ที่กว้างขวางสำหรับทำกิจกรรมกระชับไมตรีหน้าน้ำตก ซึ่งกลมกลืนกับธรรมชาติอย่างสวยงาม และอากาศบริสุทธิ์ เย็นสดชื่นตลอดปี

ลานฆ้องชัย
ฆ้องชัย ตั้งตระหง่าน ณ ลานทองอุทยานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง เชียงราย หรือจังหวัดเชียงราย ในภาษาราชการ เป็นดินแดนซึ่งพญามังราย ได้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1805 นับได้ 740ปี จังหวัดเชียงรายถือว่า เป็นจังหวัดที่มีน้ำโขงไหลผ่าน ดังนั้นลานทองอุทยานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงจึงได้รวบรวมเอาวัฒนธรรม ของประเทศลุ่มน้ำโขงอันได้แก่ประเทศจีนตอนใต้ เมียนมาร์ ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม เข้ามารวบไว้ เพื่อจรรโลงและรักษาวัฒนธรรมที่ดีสืบต่อไป

นอกเหนือจากวัฒนธรรมที่ดีงามแล้ว ลานทองอุทยานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงได้ถ่ายทอดมาในรูปแบบการแสดงแล้ว ยังได้สร้างฆ้องชัยขึ้น ถือว่าฆ้องชัยเป็นตัวเชื่อมอย่างดีของวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงจะเห็นว่าในทุกประเทศของลุ่มน้ำโขงนั้นใช้ฆ้องในพธีงานบุญหรือในงานพิธีการต่างๆและแม่น้ำโขงยังถือเป็นอีกหนึ่งตัวเชื่อมของ 6 ประเทศในลุ่มน้ำโขงอย่างแนบแน่นและกลมกลืน

ลานฆ้องชัยมีลักษณะเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 80 เมตร ตรงจุดศูนย์กลางมีฆ้องชัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งเด่นเป็นสง่าตัวฆ้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เมตร หนักประมาณ 3 ตัน มีโลหะผสมระหว่างทองแดงและดีบุก ด้านหน้าแกะสลักเป็นรูปนักษัตร 12ราศี และด้านหลังเป็นรูปแผนที่ของ 6 ประเทศมีลักษณะเด่นของแต่ละประเทศมาผสมผสานกันด้านล่างบริเวณพื้นรอบลานฆ้องปูด้วยอิฐดินเผาสีแดง และยังมรใบกาสะลองแกะลงบนพื้นอิฐทุกก้อน (ต้นกาสะลองถือว่าเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเชียงราย)เปรียบเสมือนว่าใบกาสะลองร่วงหล่นบนแผ่นดินเชียงราย

รายล้อมรอบฆ้อง มีรูปหล่อสิงห์เป็นงานประติมากรรม จากประเทศจีน ประเทศเมียนมาร์ ประเทศลาว และ ประเทศไทย ประเทศละ 1 คู่ ยืนเด่นเป็นสง่าเฝ้าฆ้องทั้ง 4 ทิศประกอบไปด้วย

รูปหล่อสิงห์
ประติมากรรมลานฆ้องรูปหล่อสิงห์ 4 ประเทศ เป็นสัญลักษณ์แห่งการปกป้องคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม

สิงห์ไทย ได้นำอิทธิพลของศิลปะเชียงแสนและล้านนามาสร้างเป็นผลงานประติมากรรมก่อให้เกิดรูปแบบสิงห์ที่มีลักษณะและรูปทรงและรายละเอียดขอองงานในรูปแบบร่วมสมัย โดยส่วนฐานได้จำลองสถานที่สำคัญของประเทศไทย อันได้แก่ พระปรางวัดอรุณราชวราราม ยักษ์วัดโพธิ์ ยักษ์วัดแจ้ง และแม่น้ำเจ้าพระยา

สิงห์จีน ได้นำเอารูปสิงห์ด้านหน้าพระราชวัง ณ กรุงปักกิ่งมาสร้างสรรค์เป็นผลงานประติมากรรมซึ่งก่อให้เกิดรูปแบบสิงห์ที่มีลักษณะและรูปทรงและรายละเอียดของงานในรูปแบบร่วมสมัยโดยส่วนฐานได้จำลองสถานที่สำคัญของประเทศจีน เช่นป่าหินแห่งคุณหมิง และกำแพงเมืองจีน

สิงห์เมียนมาร์ ได้นำเอารูปแบบสิงห์มาจากประตูทางเข้าวัดชะเวดากอง นครแห่งจักรวาล ได้นำมาสร้างสรรค์ โดยเป็นผลงานประติมากรรมก่อให้เกิดรูปแบบสิงห์ที่มีลักษณะรูปทรงและรายละเอียดของงานในรูปแบบร่วมสมัยโดยส่วนฐานได้จำลองสถานที่สำคัญของประเทศเมียนมารือันได้แก่เจดีย์ชะเวดากอง

สิงห์ลาว ได้นำรูปแบบสิงห์ที่ใช้ในการประกอบพิธีแห่มหาสงกรานต์ในเมืองหลวงพระบาง มาสร้างสรรค์เป็นผลงานประติมากรรมก่อให้เกิดรูปแบบสิงห์ที่มีลักษณะรูปทรงและรายละเอียดของผลงานในรูปแบบร่วมสมัยโดยส่วนฐานได้จำลองสถานที่สำคัญของประเทศลาว คือวัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง ปู่เย ย่าเย สิงห์ ซึ่งเป็นความเชื่อของชาวลาวว่าเป็นผู้ที่นำสิ่งที่ดีงามมาจากสวรรค์มาอวยพรในวันสงกรานต์

**บริการห้องพัก อาหาร ห้องประชุมสัมมนา การแสดงต่างๆ**

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: ลานทองอุทยานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง 99 ม. 13 ถ.แม่จัน-ท่าตอน กม.ที่ 12 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

โทร / แฟ็กซ์ :: 053-710881-8

โฮมเพจ / เว็บไซต์ ::