• เปิดดู
    661
วัดเจดีย์หลวง

วัดเจดีย์หลวง ตั้งอยู่เลขที่ 127 หมู่ 5 บ้าน ห้วยหมอเฒ่า ต. เจดีย์หลวง อ. แม่สรวย จ. เชียงราย สังกัด คณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ทั้งหมด 13 ไร่ 2 งาน 46 ตรว.ทิศ เหนือและทิศตะวันตกจรดทุ่งนา ทิศใต้จรดหมู่บ้านทิศตะออกจรดถนนสายเชียงราย-เชียงใหม่ วัดเจดีย์หลวงเดิมเป็นวัดร้าง ปรากฏแต่ซากปรักหักพังของฐานเจดีย์เก่าๆมีพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยองค์ใหญ่ มีกำแพงเก่า บ่อน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเป็นหลักฐานพอสันนิฐานได้ว่า เคยเป็นวัดที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อนหลายชั่วอายุคน
ในหนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักรไทยเล่มที่ 8  หน้าที่  บันทึกไว้ว่าสร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2353 ต่อมาปีพระพุทธศักราช 2414 ชาวบ้านห้วยหมอเฒ่าโดยการนำของ  พ่อหลวงตา จันทร์เต็ม  ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการ ได้เริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์ก่อสร้าง  โบสถ์  กุฎี  วิหารศาลาและทำการบูรณะพระเจดีย์ขึ้นใหม่ขนาดฐานกว้าง 9 เมตร 15 นิ้วสูง 12 เมตรครอบเจดีย์องค์เดิมซึ่งพังทะลายมาทับถมเหลือแต่ฐาน 4 ชั้น

         ขณะที่ทำการขนอิฐออกเพื่อจะทำการบูรณะใหม่นั้นได้พบอุโมงค์ในฐานเจดีย์ในอุโมงค์นั้นมีพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ศิลปะเชียงเเสนจำนวน 7 องค์ (ปัจจุบันได้อันเชิญประดิษฐานไว้ในโบสถ์) และพระพุทธรูปทองเหลืองทอง แดง  และพระพุทธรูปที่แกะสลักด้วยไม้สักอีกเป็นจำนวนมาก  จากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ว่านายช่างผู้บูรณะพระเจดีย์เป็นคนเชื้อสายจีนมีนามว่า เจ๊กป๊ก ขณะที่กำลังบูรณะเจดีย์อยู่   ได้มีพระครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนา   วัดบ้านปาง พร้อมคณะเดินทางจาริกแสวงบุญผ่านมาพบได้บริจาคเงินจำนวน  20 แถบ   เพื่อสมทบในการบูรณะพระเจดีย์องค์นี้ เมื่อเสร็จแล้วได้ทำการเฉลิมฉลอง ในวันเพ็ญเดือนสาม มาฆมาส จึงกำหนดเป็นประเพณีสรงน้ำพระธาตุในวัน มาฆบูชาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

        ในปี  พ.ศ  2420 คณะศรัทธาวัดเจดีย์หลวง ได้นิมนต์  พระขอดแก้ว  ขตฺติโย (ครูบาขัติ)  จากวัดทุ่งฟ้าผ่า  ตำบลแม่พริกมาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก(ที่ปรากฏนาม) คณะสงฆ์และคณะศรัทธาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ร่วมกันก่อสร้างบูรณะปฏิสังขรณ์พัฒนาวัดเจดีย์หลวงมาจนได้รับความเจริญ ทั้งด้านถาวรวัตถุและการศึกษาต่อมาโดยลำดับดังนี้

        พ.ศ. 2506 ได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม (แผนกธรรม)  มีพระภิกษุ-สามเณร และศิษยานุศิษย์  ในหมู่บ้าน และตำบลเจดีย์หลวง สอบได้นักธรรมชั้นตรี โท เอก  เป็นจำนวนมาก

        พ.ศ. 2524 ได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม  (แผนกบาลี)  หลวงพ่อพระครูสุนทรรัตโนภาส  รองเจ้าคณะอำเภอ  เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง และพระครูสัทธรรมจริยคุณ  เจ้าคณะอำเภอแม่สรวย (วัดปางลาว)ได้เปิดสอน   พระปริยัติธรรมแผนกบาลี โดยได้นิมนต์พระมหาเปรียญมาจากสำนักเรียนวัดป่างิ้ว  อ. เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย มาเป็นครูสอนบาลีมีพระภิกษุ-สามเณรศิษยานุศิษย์ที่มาเข้าเรียนรุ่นแรกประมาณ 70 กว่ารูป มีผู้สอบได้เป็นพระมหาเปรียญธรรม  และประสบความสำเร็จในการศึกษา มีหลายรูปที่ปรากฎนามคือ  พระมหาสุบรรณ มหาคมฺภีโร      (ป.ธ.7)

เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง   รองเจ้าคณะอำเภอแม่สรวย (ปัจจุบัน)  พระมหาจรินทร์  จิรวุฑฺโฒ   (ป.ธ.5)      เจ้าคณะตำบลป่าแดด  พระครูชัยมังคลารักษ์ (พิรุณ  สิริจนฺโท ) เจ้าคณะตำบลแม่นาวาง  วัดชัยมงคล    อ.แม่อาย      จ.เชียงใหม่  พระมหาชัยยนต์  คมฺภีรวาที (ป.ธ.7)  ดร.พระมหาสุทิตย์  อาภากโร  (ป.ธ.7) วัดสุทธิวราราม      กทม.  ดร. พระมหาสุวิน  รักสัตย์  สจฺจวโร (ป.ธ.7) วัดเบญจมบพิตร   พระมหาศรีนวล  ฐิติญาโณ (จายแสง)      (ป.ธ.6) วัดเสมียรนารี  พระมหาพงษ์ศักดิ์  (ป.ธ.7 ) วัดสุทธิวราราม  ทนายแมน (ณัฐพล คชสาร )  พระมหาจิราวัฒน์      (อ้าย) จิรเมธี  อ. เทพพิทักษ์  บุญชู   นายสุข  บุญชู   และอีกหลายท่านไม่ปรากฏนามและลาสิกขาไปแล้ว

              พ.ศ. 2529  ได้รื้อถอนโบสถ์หลังเก่า และสวดถอนสีมาเดิมออก  ได้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมาในปีนั้น
              พ.ศ. 2535  ได้รับคัดเลือกแต่งตั้งเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ของกรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ
              พ.ศ. 2535  ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  โรงเรียนวัดเจดีย์หลวงวิทยา  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6  มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ไปเรียนต่อชั้นอุดมศึกษาเป็นจำนวนมาก    ปัจจุบันมีพระภิกษุ -สามเณร     ทั้งในอำเภอแม่สรวย และต่างอำเภอ มาศึกษาเล่าเรียน จำนวนปีละ 150  – 200 รูป  
              พ.ศ. 2537  ได้รับแต่งตั้งให้เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมประจำอำเภอแม่สรวย  ได้ยุบรวมสำนักต่างๆในอำเภอแม่สรวยมาเป็นสำนักเดียว
              พ.ศ. 2539    ตรงกับวันที่  20  พฤศจิกายน  ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างอาคารเรียนหลังใหม่
              พ.ศ.  2540   ตรงกับวันที่  20  มีนาคม   พระราชรัตนากร เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (วัดพระแก้ว ) และพระราชสิทธินายก วัดพระสิงห์  ได้เป็นประธาน พร้อมด้วย พระ สงฆ์  108 รูป  ได้ประกอบพิธีผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตร
              พ.ศ. 2548  พระเจดีย์มีสภาพที่เก่าแก่ทรุดโทรมมาก  มีฐานแตกร้าว  องค์พระเจดีย์บางแห่งมีรอยแตก มีต้นโพธิ์งอกขึ้น  พระมหาสุบรรณ เจ้าอาวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการ ตรวจพบ เห็นการก่อโดยไม่ใช้ปูนซิเมนต์ แต่ก่อด้วยดินเหนียวแซ่เถาวัลย์ จึงทำการบูรณะพระธาตุขึ้นใหม่เพื่อความคงทนแข็งแรงต่อไป..

วัดเจดีย์หลวง มีงานประจำปี คืองานสรงน้ำพระธาตุ เป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
( วันเพ็ญเดือน ๓ หรือ เดือน 5 เป็ง ) ตรงกับวันมาฆบูชาทางวัดจัดให้มีกิจกรรมดังนี้คือ
เวลา 07.00 น. การทำบุญตักบาตร
เวลา 13.00 น. การฟังเทศน์
เวลา 20.00 น. การทำวัตร สวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนาและเวียนเทียน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: 127 หมู่ 5 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

โทร / แฟ็กซ์ :: 053-950244

โฮมเพจ / เว็บไซต์ :: http://www.watchediluang.com/