• เปิดดู
    567
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเชียงของ

ตั้งอยู่ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ อำเภอเชียงของ เคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยกรุงหิรัญนครเงินยาง (เชียงแสน) เดิมชื่อ “ เมืองขรราช ” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “ เมืองเชียงของ ” ขึ้นการปกครองกับเมืองนันทบุรี (น่าน ) โดยผู้ครองนครน่านได้แต่งตั้งให้เจ้าอริยะวงค์เป็นเจ้าเมือง ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 1805 และมีผู้ครองเมืองเชียงของ สืบต่อกันมา จนถึงเจ้าเมืองคนสุดท้ายคือ พระยาจิตวงษ์วรยศรังษี ในปี พุทธศักราช 2453 (ร.ศ.129) และอำเภอเชียงของ ได้รับการยกฐานะเมืองอำเภอหนึ่งขึ้นกับจังหวัดเชียงราย โดยแต่งตั้งพระยาจิตวงษ์รังษี เป็นนายอำเภอคนแรกของอำเภอเชียงของ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: สำนักงานเทศบาลตำบลเวียง ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ เชียงราย

โทร / แฟ็กซ์ :: โทรศัพท์ 0-5379-1630 โทรสาร 0-5379-1630

โฮมเพจ / เว็บไซต์ :: http://www.wiang.go.th