• เปิดดู
    504
วัดมหาธาตุดอยจัน

มีเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุ เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงบรรทมในอดีต.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: วัดมหาธาตุดอยจัน ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

โทร / แฟ็กซ์ ::

โฮมเพจ / เว็บไซต์ ::