• เปิดดู
    579
วัดศรีสุทธาวาส

การเดินทาง จากตัวเมืองแม่ขะจาน ขับตรงไปสู่ตัวอ.เวียงป่าเป้า เลี้ยวขวาเข้าซอย 33 ชุมชนเวียงป่าเป้า ประมาณ 400 เมตร จะถึงวัดศรีสุทธาวาส ระยะทางจากแม่ขะจาน-วัดศรีสุทธาวาส ประมาณ 19 กม.

วัดศรีสุทธาวาส ศิลปะพม่า เวียงป่าเป้า เชียงราย

วัดศรีสุทธาวาส เดิมชาวบ้านเรียกว่า "วัดหลวงราชคฤห์ วัดใหม่ วัดราษฏร์ วัดนอก วัดกิตติวาส วัดเจดีย์สุวรรณ
จนต่อมาพระครูยติวัตตวิมล เจ้าคณะอำเภอซึ่งเป็นเจ้าอาวาส วัดนี้ในสมัยนั้นได้ตั้งชื่อใหม่ว่า "วัดศรีสุทธาวาส" 
จึงเรียกชื่อนี้มาแต่บัดนั้น

วัดศรีสุทธาวาสตั้งอยู่เลขที่ 132 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ลักษณะพื้นที่เป็นเนินเตี้ย 
มีป่าไม้เบญจพรรณล้อมรอบมีพื้นที่เป็นวัดและธรณีสงฆ์ รวม 43 ไร่ 3 งาน 73 ตารางวา ความเป็นมาของการสร้างวัด
มีประวัติการสร้างอยู่ 3 สมัย จากหลักฐานแผ่นศิลาจารึก ชร.1 จารึกวิหารจันทรอาราม

สมัยแรก เริ่มก่อสร้างวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2011 โดยเจ้าหมื่นท้าวลูกหมื่นพลางเงินญาง เจ้าเมืองวังเหนือได้สร้างวิหารขึ้นชื่อว่า 
"จันทรอาราม" มีพระพุทธรูปสัมฤทธิ์จารึกอักษรโบราณ และมีแนววิหารโบราณเป็นหลักฐานให้เห็นถึงปัจจุบัน

สมัยกลาง ประมาณ พ.ศ.2256-2286 หลังจากร้างไปหลายปีได้มีการก่อสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
ซึ่งตรงกับสมัยของพญามังราย มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดกลุ่มควันลอยออกมาจากจอมปลวกแห่งหนึ่งในเวลากลางคืน 
พญามังราย โปรดฯ ให้แสนณรงค์หมื่นธน ท้าวเทเวนทร์ แสนนรินทร์ ไปดูปรากฏว่าเป็นจริงจึงขุดดูพบขวดแก้ว 
ได้นำไปถวายพระพญามังราย ทรงเปิดออกพบพระบรมสารีริกธาตุจำนวน 8 องค์ พร้อมแก้ว-วิฑูรย์ จึงโปรดฯให้พระนางทมรา 
(ลูกสะไภ้) แสนนรงค์ หมื่นธน ลงมาสร้างอาราม พระพุทธรูปองค์ใหญ่ แล้วนิมนต์ครูบาอิสระจากวัดทุ่งยั้ง มาเป็นเจ้าอาวาส
ในพ.ศ.2286 ได้สร้างต่อเติมบูรณะไปเรื่อยๆ จนเสร็จสมบูรณ์ในพ.ศ.2297 แล้วก็ร้างไปจนกระทั่ง พ.ศ.2426 พระครูอุตตมะ 
พร้อมพระครูยติวัตตวิมล พระยาเทพณรงค์ เจ้าเมืองเวียงป่าเป้า พระขันธเสมาหน่องส่วยโหง่งและลูกศิษย์ ร่วมกันบูรณะสร้างวัด
พระพุทธรูปในวิหาร วิหาร เจดีย์ อุโบสถ หอไตร ธรรมาสน์ และหอสรงบางส่วน
พ.ศ.2464 พระครูยติวัตตวิมล ได้บูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุเจดีย์ซึ่งเหลือแต่ฐานเป็นเจดีย์แบบพม่าขึ้นมาใหม่ 
สร้างพระประธานในวิหาร และวิหารหลังใหม่ครอบวิหารหลังเดิมครอบพระพุทธรูปประประธานไว้ด้วย

ปัจจุบัน พ.ศ.2527-ปัจจุบัน พระครูคัมภีร์ธรรมโมภาส เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลเวียง 
ได้บูรณะกำแพงวัดขึ้นมาใหม่เป็นศิลาแลง ปรับปรุง และสร้างศาสนวัตถุหลายอย่าง
ปีพ.ศ.2533-2538 ได้สร้างพระวิหารขึ้นใหม่ให้ใหญ่ขึ้นเป็นแบบโบสถ์วิหารทางภาคกลางครอบวิหารหลังเดิมซึ่งชำรุด
และครอบพระพุทธรูปพระประธานไว้ เช่นเดิม
พ.ศ.2539-2541 ได้บรูณะหอฉันท์ สร้างพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พ.ศ.2539 กรมการศาสนาได้ประกาศให้เป็น อุทยานการศึกษาในวัด พ.ศ.2541 กรมการศานาได้ประกาศให้เป็นวัดจัดลานใจลานกีฬา พ.ศ.2542-2545 เนื่องจากอุโบสถหลังเดิมเก่าและชำรุดทรุดโทรมมาก 
เจ้าอาวาสพร้อมคณะศรัทธาได้ร่วมกันสร้างขึ้นใหม่จนสำเร็จใน พ.ศ.2545 ถ้านับอายุเริ่มการก่อสร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน 
(2011-2552) วัดนี้มีอายุ 541 ปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: หมู่ 1 ซอย 33 ถนนวิสุทธิเทพ เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร / แฟ็กซ์ :: 053 648 977

โฮมเพจ / เว็บไซต์ :: http://www.youtube.com/watch?v=fdEEsNi1fKY