• เปิดดู
    1,063
ที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้าหลังเก่า

พิพิธภัณฑ์อำเภอเวียงป่าเป้า ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า (หลังเก่า) เวียงป่าเป้าขึ้นตรงต่อการปกครองอำเภอแม่สรวย และ ในปี พ.ศ.2445 ได้ยกระดับกิ่งอำเภอมาเป็นอำเภอเวียงป่าเป้า ทางราชการได้จัดตั้งที่ว่าการอำเภอขึ้นบริเวณที่ดินด้านใต้ของสถานีตำรวจภูธร อำเภอเวียงป่าเป้า และปัจจุบันที่ตั้งอำเภอเก่าเป็นที่ตั้งของห้องสมุดประชาชน ชาวบ้านเรียกว่า หอประภา ซึ่งในช่วงปี พ.ศ.2448 พระเจ้าอยู่หัวราชการที่ 6 ได้เสด็จประภาสล้านนา ได้ประทับที่เวียงป่าเป้า ต่อมาได้ถูกเรียกเพี้ยน เปลี่ยนจาก หอพลับพลา เป็นหอประภา ในปี พ.ศ. 2475 ได้เกิดไฟไหม้ที่ว่าการอำเภอหรือหอพลับพลาเสียหายทั้งหมด นายอำเภอในขณะนั้นคือ ขุนวร อุทัยธวัช หรือชื่อเดิมคือช่วง บุนนาค พื้นเพเดิมเป็นคนจังหวัดพิษณุโลกก่อนที่ย้ายมาเป็นนายอำเภอป่าแงะ (ปัว) จังหวัดน่าน จึงได้ดำเนินการก่อนที่ย้ายมาจากที่ว่าการอำเภอใหม่และย้ายจากที่เดิมข้ามถนนไปทางทิศตะวันตกของสถานีตำรวจภูธรซึ่งเป็นที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้าในปัจจุบัน

ตำบลเวียงเป็นตำบลที่เกิดขึ้นพร้อม กับกิ่งอำเภอเวียงป่าเป้าเมื่อ พ.ศ 2466 คำว่า เวียง ตามภาษาล้านนาแปลว่า เมือง ซึ่งเป็นแหล่งชุมชน มีประชากรหนาแน่นและเป็นแหล่งศูนย์รวมของส่วนราชการทั้งอำเภอเป็น ศูนย์กลางพาณิชย์ของอำเภอ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ที่เชิงเขามีภูเขาล้อม รอบตัดผ่านด้วยแม่น้ำลาวและน้ำแม่ปูน ตำบลเวียงเป็นตำบลที่เกิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งกิ่งอำเภอเวียงป่าเป้า ซึ่งเดิมเป็นหมู่ บ้านเล็ก ๆ สันนิษฐาน ว่าเป็นที่พักสำหรับผู้เดินทางค้าขายระหว่าง เชียงใหม่ - เชียงรายและลำพูน ซึ่งตอนนั้นยังขึ้นอยู่กับการปกครองของอำเภอแม่พริก และต่อมา พ.ศ 2450 ได้รับยกฐานะให้เป็นกิ่งอำเภอเวียงป่าเป้า และยกฐานะกิ่งอำเภอเวียงป่าเป้าขึ้นเป็นอำเภอเวียงป่าเป้า เมื่อปี พ.ศ 2475 และมีตำบล เวียง ตามภาษาล้านนา แปลว่า เมือง ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนที่มีการตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และต่อมามีถนนตัดผ่านการขยายตัวของชุมชนจึงเป็น ไปตามแนวถนน จนเป็นชุมชนใหญ่ มีบ้านเรือนประชากรหนาแน่นทอดยาวไปตามแนวถนนและเป็นแหล่งศูนย์รวมของส่วนราชการ อำเภอเป็นศูนย์กลาง การพาณิชย์ ของอำเภอ ในเขตตำบล เวียงนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามมากมาย ซึ่งเหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนา โครงการหลวงแม่ปูนหลวง

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: ที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า

โทร / แฟ็กซ์ :: 0-5378-1510

โฮมเพจ / เว็บไซต์ :: https://www.facebook.com/ThithakarPkkhrxngXaphexWeiyngpapea