• เปิดดู
    655
วัดอุดมวารี


วัดอุดมวารี ถ.พหลโยธิน ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย ในภาพส่วนเศียรของพระพุทธอุดมมงคล หรือ หลวงพ่อขาว ได้รับความเสียหาย ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2557 (ที่มา: ธีระวัฒน์ ปาระมี)


วัดอุดมวารี ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120 แบบจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ชื่อแหล่งเรียนรู้ วัดอุดมวารี (วัดป่าสาขาที่ ๓๐ ของวัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี) ที่ตั้ง ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๒๐ ผู้รับผิดชอบ / ผู้จัดการ / ผู้ประสานงาน พระครูอุดมวีรวัฒน์ หลวงพ่อคูณ ติกฺขวีโร โทร. (๐๕๓) ๙๕๘-๑๐๑, ๙๕๘-๔๕๓ email : mailbox@udomwaree.net ประเภทของแหล่งเรียนรู้ วัด/ศาสนสถาน ประวัติความเป็นมา/แนวความคิด พระอาจารย์คูณ ติกฺขวีโร หลังจากบวช และฝึกการปฏิบัติกรรมฐาน อยู่ที่วัดหนองป่าพง ประมาณ ๘ ปีแล้ว ก็ออกจาริกธุดงค์ เฉกเช่นพระป่าทั่วๆไป ได้กราบลาท่านหลวงปู่ชา สุภัทโท ออกเดินทางจากวัดหนองป่าพง ไปตามป่าเขาภาคต่างๆ เพื่อแสวงวิเวก เจริญอารมณ์กรรมฐาน เมื่อถึงหมู่บ้านทางภาคเหนือ บริเวณเชิงดอยห้วยฮ่อม เห็นว่าเป็นชัยภูมิที่เหมาะ และประชาชนก็นิยมศรัทธา เป็นจำนวนมาก จึงได้ขออนุญาตเจ้าคณะจังหวัด สร้างวัดขึ้น โดยได้รับการสนับสนุน จากชาวบ้านละแวกนั้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๘ เป็นต้นมา วัดอุดมวารี ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ ๑๒ ไร่ ของตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีเทือกเขาดอยปุย อยู่ทางทิศตะวันออกของวัด สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๙ เป็นวัดป่าสาขาที่ ๓๐ ของวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) เป็นบูรพาจารย์ ได้รับพระราชทานพระวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๑ ปัจจุบันมีพระสงฆ์และสามเณร จำพรรษา ๙ รูป จุดเด่น/เนื้อหาสาระสำคัญในแหล่งเรียนรู้ ศรัทธาสาธุชน ที่มีความเลื่อมใสพระอาจารย์คูณ ได้ชักชวนกันมาฟังธรรม และปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งได้ร่วมใจกัน บริจาคทรัพย์และปัจจัยสนับสนุน ในการพัฒนาวัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ได้มีการสร้างศาสนสถาน และพัฒนาเป็นระยะ ตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ มีพระครูอุดมวีรวัฒน์ หลวงพ่อคูณ ติกฺขวีโร ประธานสงฆ์ อายุปี ๖๓ พรรษาที่ ๔๑ ในบริเวณวัดมีพระพุทธอุดมมงคล เป็นพระที่มีความงดงามมาก และยังมีมีพระอุโบสถ สวยงามมากเมื่อเข้าไปในบริเวณวัดแล้วมีบรรยากาศร่มรื่น ด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ และบริเวณด้านหลังรอบมีถ้ำสวยงดงามและมีบรรยากาศเงียบสงบ เป็นศูนย์ปฎิบัติธรรมที่สถานศึกษาและประชาชนให้ความสำคัญยิ่ง เมื่อปี ๒๕๔๘ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติพระชันษา ๔๘ ปี ณ วัดอุดมวารี อ.พาน จ.เชียงราย กล่าวรายงานโดยสรุป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังวัดอุดมวารี ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย ทรงเปิดอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติพระชันษา ๔๘ ปี ซึ่งวัดอุดมวารีและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดสร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา ๔๘ ปี ในปี ๒๕๔๘ และเพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาและแหล่งความรู้ในระดับชุมชน โดยอาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ มีลักษณะเป็นอาคาร ๒ ชั้น ทรงไทยประยุกต์ ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร โดยให้บริการความรู้เกี่ยวกับธรรมะ วิชาการด้านต่างๆและความรู้ทั่วไป ทั้งในรูปของหนังสือและข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ พร้อมทั้งให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถเชื่อมสู่ระบบอี-เลิร์นนิ่ง ตามโครงการ DLF E-Learning เฉลิมพระเกียรติ ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ และประทานถุงยังชีพพระราชทาน เครื่องนุ่งห่ม และผ้าห่มกันหนาว แก่ราษฎรตำบลทรายขาวที่มาเฝ้าฯรับเสด็จ พร้อมกันนี้ ได้ประทานของเล่นและนมอัดเม็ดแก่เด็กที่ผู้ปกครองพามาเฝ้าฯรับเสด็จด้วย ความรู้ที่สามารถเรียนได้จากแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ - ศาสนา พุทธศาสนา - คุณธรรม จริยธรรม แหล่งเรียนรู้นี้ได้รับรางวัลการยกย่องจาก - องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว - สภาวัฒนธรรมอำเภอพาน - สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: -

โทร / แฟ็กซ์ :: โทร. (๐๕๓) ๙๕๘-๑๐๑, ๙๕๘-๔๕๓

โฮมเพจ / เว็บไซต์ :: http://province.m-culture.go.th/chiangrai/