• เปิดดู
    788
วัดป่าอรัญญวิเวก "ป่าลัน"

วัดป่าอรัญญวิเวกห่างจาตัวเมืองเชียงรายประมาณ 39 กม. มีพระธาตุเจดีย์ 9 มงคลเหนือสุดสยาม ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวตำบลปงน้อย ปัจจุบันมี หลวงพ่อทวี จิตฺตคุตฺโต เป็นเจ้าอาวาส
วัดป่าอรัญญวิเวกเป็นวัดที่อยู่ในดินแนที่ห่างไกลและสัปปายะ เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรม โดยมีหลวงปู่ทวี จิตตคุตโต 
เป็นเจ้าอาวาส โดยหลังจากหลวงปู่ทวี ได้รับใช้อุปฐากหลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2512 
จน พ่อแม่ครูบาอาจารย์มรณภาพ ปี 2528 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ 
เสด็จพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่แหวน หลังจากนั้นท่านได้เดินธุดงค์โดดเดี่ยว ดั้นด้นบ่ายหน้าสู่เชียงราย ได้มาพักทำความเพียรเพ่งเผากิเลสที่วัดป่าอรัญญวิเวกแห่งนี้ ตั้งแต่ที่ท่านได้มาสถานที่แห่งนี้ ได้มีพระบรมสารีริกธาตุ เสด็จมาจากทั่วทุกสารทิศ 
จนหลวงปู่ทวี ได้นิมิตจากเทวดา ได้จัดสร้าง พระมหาธาตุเจดีย์ ๙ มงคล เหนือสุดสยาม ซึ่งมีเจดีย์ใหญ่ 1 องค์ 
และเจดีย์บริวาร 8 องค์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ป้องกันโจรขโมย และเพื่อเป็นที่สักการะบูชาแด่ พุทธสานิกชน 
เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ 7 รอบ( 84 พรรษา ) หลวงปู่ทวีปรารถว่าจะทำพระอุโบสถให้เป็นอนุสรณ์ในปลายชีวิต เพราะพระอุโบสถเป็นแดนเกิดแห่งพระอริยะ เป็นหัวใจของวัด เป็นแดนบริสุทธิ์พรหมจรรย์ 
เป็นอริยทรัพย์ อริยะธาตุ อริยะธรรมในพระพุทธศาสนา หาไม่ได้ที่บ้าน ซึ่งได้กำหนดการวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554 ดำเนินการก่อสร้างพระอุโบสถขึ้น โดยทอดมหากฐินสามัคคี ในวันที่ 23 ตุลาคม 2554 เพื่อใช้ในการทำ สังฆกรรม 
ต่างๆ เช่น การจัดอุปสมบทแก่กุลบุตรเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา งานพิธีของสงฆ์ ใช้เป็นที่ฝึกอบรมสมาธิภาวนา 
เป็นที่ประชุมสวดมนต์เช้า - เย็น ผู้ที่ได้ร่วมบุญกุศลครั้งนี้ ตายไปย่อมบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ มีอริยทรัพย์ เป็นวิหารทาน 
เมื่อมีศีลคุมใจ และหมั่นฝึกสมาธิ วิปัสสนา ละโลภโกรธหลง ย่อมพบโลกุตรธรรม อันเป็นสุข เหนือโลก 
พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 บ้านป่าลัน ตงปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

โทร / แฟ็กซ์ :: -

โฮมเพจ / เว็บไซต์ :: https://www.facebook.com/pages/วัดป่าอรัญญวิเวก-อดอยหลวง-จเชียงราย