• เปิดดู
    625
ชุมชนโฮมสเตย์บ้านสันทางหลวง

บ้านสันทางหลวง อ.แม่จัน จ.เชียงราย เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนไทยองที่สนับสนุนการเพาะปลูกเกษตรปลอดภัย มีการส่งผักเพาะเมล็ดพันธ์พื้นบ้านอนุลักษณ์ไว้ในวิถีชีวิตไทยอง สนับสนุนวาระจังหวัดเมืองเกษตรสีเขียวอาหารปลอดภัยวิถีไทล้านนา
กิจกรรมในการท่องเที่ยว
หมู่บ้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ บ้านสันทางหลวงจัดการท่องเที่ยวในแนวคิดที่ว่า "การเที่ยววิถีไทย วิถียอง วิถีพอเพียง วิถีธรรมชาติ ปลูกผักปลอดภัยไปสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน สันทางหลวง" ด้วยการศึกษาวิถีชีวิตคนยอง ว่าใช้ชีวิตอย่างไร กินอยู่อย่างไร
การเดินทางจากตัวเมืองเชียงราย
รถยนต์ไปอำเภอแม่จัน บ้านสันทางหลวง หมู่ 12 ต.จันจว้าใต้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: คุณสังเวียน ปรารมภ์

โทร / แฟ็กซ์ :: 086-9225679

โฮมเพจ / เว็บไซต์ ::