• เปิดดู
    626
บ้านโป่งศรีนคร

บ้านโป่งศรีนคร ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย มีประชาชนที่อาศัยจำนวน 94 ครัวเรือน แต่เดิมเมื่อ พ.ศ.2543 บ้านโป่งศรีนคร หมู่ที่ 11 ได้แยกการปกครองจาก บ้านโป่งหมู่ที่ 3 และเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2543 ได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม บ้านโป่ง เป็นบ้านโป่งศรีนคร ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลตำบลโรงช้าง
กิจกรรมในการท่องเที่ยว
ศูนย์เรียนรู้พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในระดับประเทศ บ้านโป่งศรีนคร ต้วอย่างที่เกิดจากการรวมกลุ่มของคนในหมู่บ้าน เช่น กลุ่มไม้กวาด กลุ่มทำพรมเช็ดเท้า กลุ่มปุ๋ยหมัก กลุ่มธนาคารข้าว และบ้านพักโฮมสเตย์ มีการบริหารจัดการที่ดีจนสามารถสร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่ายแก่ชุมชน มีความเข้มแข็ง มีความสามัคคี ประชาชนดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี
การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยมีการสร้างสหกรณ์ขยะมีการรับ ซื้อ-ขาย ทุกวันที่ 15 ของเดือน อีกทั้งยังนำขยะไปหมักเป็นปุ๋ยชีวภาพ สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน
การเดินทางจากตัวเมืองเชียงราย
ไปเส้นทางเทิง-พะเยา ก่อนถึงแยกดอกเชียงเคี่ยน เลี้ยวขวาไปอำเภอป่าแดด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: บ้านโป่งศรีนคร หมู่ 11 ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จ.เชียงราย 57190

โทร / แฟ็กซ์ :: 053-761330, 081-2896944

โฮมเพจ / เว็บไซต์ :: http://www.homestaypongsrinakorn.com/