• เปิดดู
  728
โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช

          กองทัพบก โดยมณฑลทหารบกที่ 37 ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาพัฒนาพื้นที่ค่ายเม็งรายมหาราชให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยเริ่มจากแผนงานเกษตรปลอดภัย ตั้งแต่ห้วงเดือนมกราคม 2557 เป็นต้นมา จากนั้นจึงขยายแนวคิด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่แผนงานด้านอื่นๆ

          จวบจน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงติดตามการดำเนินงานการขยายผลการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอล ซึ่งมณฑลทหารบกที่ 37 ได้เข้าร่วมเป็นโครงการนำร่อง โดยครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559  และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ในโอกาสนี้ทรงทอดพระเนตรโครงการเกษตรปลอดภัยของหน่วย และทรงมีพระราชดำริ “อยากให้ค่ายเม็งรายมหาราช เป็นศูนย์การเรียนรู้ เป็นพื้นที่ศึกษาและทดลอง โครงการต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่ทหารกองประจำการ อีกทั้งสามารถนำไปขยายผล สู่เครือข่ายชุมชนและภูมิลำเนาของพลทหาร  เมื่อปลดประจำการไปแล้ว”         

          มณฑลทหารบกที่ 37 จึงได้ปฏิบัติตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการต่างๆ โดยยึดถือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสาระสำคัญคือ นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาปฏิบัติจริง โดยนำมาทำภายในหน่วย เพื่อให้กำลังพลและครอบครัวได้เป็นตัวอย่างแก่ประชาชนและชุมชนรอบค่าย โดยเน้นตามแนวทาง “ทำดีให้คนดู” เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนและครอบครัวกำลังพลได้มาศึกษาเรียนรู้แนวทางการทำเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยทหารที่นำมาปฏิบัติและเห็นผลสัมฤทธิ์จริงในรูปแบบเกษตรอินทรีย์

          ต่อมาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามผลการปฏิบัติงานของมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นครั้งที่ 3 โดยได้นำแนวคิด Management Cockpit ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นการดำเนินโครงการทุกอย่างได้ในภาพรวม ณ           จุดเดียวกันโดยใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วย นอกจากนี้ยังดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลองค์รวมในทุกมิติ เพื่อจัดทำตัวชี้วัดของโครงการ ทั้ง ๒๓ โครงการที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จากผลงานปีที่ ๑ และผลงานปีที่ ๒ มาผนึกจัดทำเป็นนิทรรศการเพื่อให้เห็นผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อจากก้าวแรกจนถึงปัจจุบัน และในวโรกาสที่เสด็จทรงเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ จากการจัดนิทรรศการของโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตรัสเกี่ยวกับโครงการว่า “Think Small Act Now” คิดเล็กๆแต่ทำเดี๋ยวนี้

ซึ่งมณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานตามที่กล่าว ในการมุ่งสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ภายใต้แนวคิด “โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ” ของกองทัพภาคที่ 3 โดยแยกออกเป็นแผนงานต่างๆ จำนวน 23 แผนงาน ดังนี้

 • โครงการฝายทดน้ำ
 • โครงการขุดเจาะบาดาล
 • โครงการสูบน้ำด้วยโซล่าร์เซลล์
 • โครงการเกษตรปลอดภัย
 • โครงการขายผักและอาหารราคาถูก
 • โครงการตลาดเกษตรดอยทอง
 • โครงการศูนย์การเรียนรู้การปลูกองุ่น
 • โครงการเลี้ยงไก่
 • โครงการเลี้ยงเป็ด
 • โครงการนาเกษตรอินทรีย์
 • โครงการปลูกต้นกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง
 • โครงการผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์
 • โครงการสำนักงานโครงการ “เดินตามรอยเท้าพ่อ”
 • โครงการเลี้ยงปลานิลด้วยหญ้าเนเปียร์
 • โครงการธนาคารปลา
 • โครงการเลี้ยงห่าน
 • โครงการเลี้ยงใส้เดือน
 • โครงการศูนย์การเรียนรู้บ้านดินตัวอย่าง
 • โครงการปลูกหญ้าแฝก
 • โครงการปลูกเผือกหอม
 • โครงการแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอล
 • โครงการหมู่ป่าและหมู่เหมยซาน
 • โครงการปลูกหญ้าเนเปียร์

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: เลขที่ 256 หมู่ที่ 15 ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

โทร / แฟ็กซ์ :: 0-5371-1200

โฮมเพจ / เว็บไซต์ ::