• เปิดดู
    1,097
วัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลง

ที่มาวัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลง อดีตเดิมได้ดำเนินการก่อตั้งขึ้นอยู่บนเนื้อที่เขตติดต่อของที่พักสงฆ์ป่าอุดมธรรม ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ทางคณะศรัทธาได้มอบพื้นที่ดังกล่าวถวายแด่พระเดชพระคุณ พระอาจารย์ธรรมสาธิต เวียงกาหลง สภาพพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ทำการเกษตรของชาวไร่ชาวนา และยังมีร่องรอยที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของเมืองเวียงกาหลงเก่า ไม่ว่าจะเป็นเตาเผาโบราณ เศษกระเบื้องเคลือบ ซึ่งแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีและร่องรอยทางประวัติศาสตร์ ที่พักสงฆ์ป่าอุดมธรรมจึงมีสภาพทางภูมิศาสตร์ เห็นว่าเป็นสถานที่เหมาะสมกับการที่จะบำเพ็ญ ปฏิบัติธรรม บนเนื้อที่ที่มีหุบเขาล้อมรอบ มีสายน้ำลำธารไหลผ่านอุดมสมบูรณ์และพื้นที่ทั้งหมดบางส่วนอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวังแม่ป้ายแปลงที่ 3 อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ดังนั้นพระเดชพระคุณพระอาจารย์ธรรมสาธิต เวียงกาหลง จึงได้ริเริ่มดำเนินการสร้างสรรค์ปรับภูมิทัศน์ พัฒนาสถานที่ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2536 เป็นต้นมา ให้เป็นสถานที่พักอาศัย ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญธรรมจัดสถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน เรื่องราวอุทยานธรรมพระพุทธเจ้า 5 พระองค์และแปลงสาธิตการเรียนรู้ในเรื่องภาคการเกษตรอินทรีย์ทั้งยังจัดกิจกรรมการเรียนรู้พื้นที่อนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ดังนั้นในปีพุทธศักราช 2542 จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม พระพุทธศาสนา การบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร เพื่อมาอยู่จำพรรษา ณ สถานที่ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญธรรม ที่พักสงฆ์ป่าอุดมธรรมเป็นต้นมา และยังเป็นสถานที่ฝึกฝนอบรมศึกษา ปฏิบัติ พัฒนา พระภิกษุสงฆ์ สามเณร แม่ชีตลอดจนสถานที่ที่ใช้ในการอบรมพุทธศาสนิกชน ผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ซึ่งในวันที่ 6 เมษายน ปีพุทธศักราช 2547 จึงได้จัดโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมและขยายพื้นที่บนเนื้อที่ 16 ไร่ เพื่อเป็นฐานจัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายอบรมเพิ่มขึ้น ณ บริเวณที่ตั้งวัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลง 83 หมู่ 15 ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของวัดในปัจจุบันและได้ติดต่อกับเขตพื้นที่เมืองโบราณสถานเวียงกาหลง ปัจจุบันเป็นศูนย์พัฒนาศีลธรรมเวียงกาหลง

ดังนั้นพระเดชพระคุณพระอาจารย์ธรรมสาธิต เวียงกาหลง จึงได้ริเริ่มดำเนินการสร้างสรรค์ปรับภูมิทัศน์ พัฒนาสถานที่ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2536 เป็นต้นมา ให้เป็นสถานที่พักอาศัย ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญธรรมจัดสถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน เรื่องราวอุทยานธรรมพระพุทธเจ้า 5 พระองค์และแปลงสาธิตการเรียนรู้ในเรื่องภาคการเกษตรอินทรีย์ทั้งยังจัดกิจกรรมการเรียนรู้พื้นที่อนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ดังนั้นในปีพุทธศักราช 2542 จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม พระพุทธศาสนา การบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร เพื่อมาอยู่จำพรรษา ณ สถานที่ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญธรรม ที่พักสงฆ์ป่าอุดมธรรมเป็นต้นมา และยังเป็นสถานที่ฝึกฝนอบรมศึกษา ปฏิบัติ พัฒนา พระภิกษุสงฆ์ สามเณร แม่ชีตลอดจนสถานที่ที่ใช้ในการอบรมพุทธศาสนิกชน ผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ซึ่งในวันที่ 6 เมษายน ปีพุทธศักราช 2547 จึงได้จัดโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมและขยายพื้นที่บนเนื้อที่ 16 ไร่ เพื่อเป็นฐานจัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายอบรมเพิ่มขึ้น ณ บริเวณที่ตั้งวัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลง 83 หมู่ 15  ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของวัดในปัจจุบันและได้ติดต่อกับเขตพื้นที่เมืองโบราณสถานเวียงกาหลง ปัจจุบันเป็นศูนย์พัฒนาศีลธรรมเวียงกาหลง

ดังนั้นทางคณะสงฆ์โดยมีพระเดชพระคุณพระพุทธพจนวราภรณ์ ( หลวงปู่จันทร์ กุสโล ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4,5,6,7 ( ธ ) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม ( วัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลง ) ได้ให้แนวทางและนโยบายการดำเนินงานเพื่อการฝึกฝนอบรมจิตใจทั้งการเผยแพร่ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี เสริมสร้างปลูกฝังอุดมการณ์ คุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดขึ้นและเสริมสร้างศาสนทายาทสืบทอดต่ออายุพระพุทธศาสนา บำเพ็ญบุญบารมีกุศล รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี และมีพระอาจารย์ธรรมสาธิตเวียงกาหลงเป็นผู้ให้คำปรึกษา ฝ่ายแผนและประเมินผล พระครูสมุห์ เดชา ฐิตเตโช ในฐานานุกรมของพระเดชพระคุณพระพุทธพจนวราภรณ์ เป็นฝ่ายดำเนินงานในโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม ปัจจุบันในปีพุทธศักราช 2551 นี้ จึงได้มีโครงการทอดกฐินสามัคคี โดยมีพระเดชพระคุณพระอาจารย์ธรรมสาธิต เวียงกาหลง เป็นองค์อุปถัมภ์และประธานต้นบุญกฐิน เพื่อจัดสร้างและพัฒนาวัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลงถวายแด่พระเดชพระคุณพระพุทธพจนวราภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4,5,6,7 ( ธ ) ในการฝึกฝนพัฒนาบุคลากรให้มีความกตัญญู เมตตา เสียสละ ดังคำปรัชญาของค่ายว่า สามัคคี มีสัจจะ เสียสละเพื่อส่วนรวม ให้เป็นสถานที่บำเพ็ญธรรม สร้างบารมี ตามแนวทางของพระพุทธเจ้า 5 พระองค์และให้เกิดสังคมแห่งธรรมาธิปไตย สังคมแห่งความสงบร่มเย็น อยู่เย็นเป็นสุขต่อไป

สถานที่ตั้ง : 83 หมู่ 15  ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

วัน/เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน/เวลา 06.00 น. - 18.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: มูลนิธิสาธิตธรรมานุเคราะห์

โทร / แฟ็กซ์ :: 053-789349

โฮมเพจ / เว็บไซต์ :: www.wiangkalong.net