• เปิดดู
    507
อ่างเก็บน้ำวอง

อ่างเก็บน้ำวอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านยายเหนือ ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เป็นแหล่งเก็บน้ำทางธรรมชาติขนาดใหญ่ เป็นต้นน้ำทางการเกษตรของเกษตรกรตำบลม่วงยายและตำบลใกล้เคียง และยังเป็นสวนสาธารณะที่พักผ่อนที่สวยงาม เป็นธรรมชาติมากอีกแห่งหนึ่งของตำบลม่วงยาย เป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง

อ่างเก็บน้ำวอง

ข้อมูลสถานที่

ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านยายเหนือ ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เป็นแหล่งเก็บน้ำ ทางธรรมชาติขนาดใหญ่ เป็นต้นน้ำทางการเกษตรของเกษตรกรตำบลม่วงยายและตำบลใกล้เคียง และยังเป็นสวนสาธารณะที่พักผ่อนที่สวยงาม เป็นธรรมชาติมากอีกแห่งหนึ่งของตำบลม่วงยาย เป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง บ้านยายเหนือ ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ราษฎร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

โทร / แฟ็กซ์ :: 0-5360-8000-1

โฮมเพจ / เว็บไซต์ ::