• เปิดดู
    509
น้ำพุร้อนห้วยทรายขาว

น้ำพุร้อนห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย ตั้งอยู่ในทางหลวงแหมายเลข 1 ตอนต่อเขตแขงการทางพะเยาที่ 1 – แยกไปอำเภอแม่สรวย ระหว่าง กม. 793+228 – กม. 793+541 ทางด้านขวา อยู่ในบริเวณที่ราบลุ่ม มีลักษณะเป็นตะกอนน้ำ (Alluvial deposit) ซึ่งประกอบด้วยชั้นของหินทรายและดินที่ยังไม่จับตัวกันแน่น บริเวณแหล่งน้ำพุร้อนครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 12 ไร่ ติดถนนพหลโยธิน ทางด้านตะวันออก ลักษณะของแหล่งน้ำพุร้อนเป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ ที่ก่อเป็นบ่อซีเมนต์ จำนวน 36 บ่อ บ่อน้ำร้อน บ่อน้ำอุ่น และบ่อน้ำเย็น
บ่อทั้ง 3 วางตัวอยู่ในแนวเกือบทิศเหนือ-ใต้ โดยบ่อน้ำเย็นอยู่ทางทิศเหนือของบ่อน้ำอุ่นและบ่อน้ำร้อน น้ำพุร้อนห้วยทรายขาวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีพื้นที่ติดกับถนนพหลโยธิน ซึ่งเป็นถนนสายหลักในการเดินทางสู่ภาคเหนือ และการเดินทางเข้าไปยังแหล่งน้ำพุร้อนห้วยทรายขาวเป็นไปอย่างสะดวก นอกจากนี้ประชากรส่วนใหญ่ยังนิยมในการท่องเที่ยวน้ำพุร้อน เนื่องจากมีความต้องการดื่ม อาบหรือแช่ลงในน้ำพุร้อน ซึ่งนอกจากจะทำให้ร่างกายสะอาด สดชื่น แล้วยังมีความเชื่อว่าสามารถบำบัดโรคบางชนิดได้ อย่างไรก็ดี ปัจจุบันบ่อน้ำร้อนห้วยทรายขาวเป็นกรรมสิทธิ์ของแขวงการทางเชียงราย กรมทางหลวง ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ไม่สามารถดำเนินการใดๆ ในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว โดยปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว กำลังดำเนินเรื่องเพื่อขอบ่อน้ำร้อนคืนให้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ของตำบลทรายขาว

สอบถาม แขวงการทางเชียงราย โทร.053-711139

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

โทร / แฟ็กซ์ :: 053-666806, 053-729721 ต่อ 18

โฮมเพจ / เว็บไซต์ ::