ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร SHARP MX-๔๖๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๓๐-๐๐๓-๐๐๐๓-๑๑๕๗๕๗-๖๔๐๐๐๑ เพื่อใช้ในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง