ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
art_track ประกาศวิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการดำเนินโครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการประกาศวิจารณ์ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานจ้าง (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมส่งเสริมปีการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย Visit Chiangrai Year ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ แบ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและเครือข่ายการท่องเที่ยวสีเขียว ผ่านสื่อออนไลน์ วิทยุ และอินเตอร์เน็ต และคู่มือเครือข่ายการท่องเที่ยวสีเขียวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2(เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน) ด้วยวิธีประกว ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและเครือข่ายการท่องเที่ยวสีเขียว ผ่านสื่อออนไลน์ วิทยุ และอินเตอร์เน็ต และคู่มือเครือข่ายการท่องเที่ยวสีเขียวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2(เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน) โดยมีราย ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและเครือข่ายการท่องเที่ยวสีเขียว ผ่านสื่อออนไลน์ วิทยุ และอินเทอร์เน็ต และคู่มือเครือข่ายการท่องเที่ยวสีเขียว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและเครือข่ายการท่องเที่ยวสีเขียว ผ่านสื่อออนไลน์ วิทยุ และอินเทอร์เน็ต และคู่มือเครือข่ายการท่องเที่ยวสีเขียว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ...
art_track
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EITหน่วยงาน จังหวัดเชียงราย โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://itas ...
art_track
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในInternal Integrity and Transparency Assessment: IITหน่วยงาน จังหวัดเชียงราย โดยเข้าไปที่เว็ปไซต์ https://itas.na ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรม เชียงรายเมืองสุขภาพล้านนา (Lanna Wellness) ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ จังหวัดเชียงราย กิจกรรมการ “สร้างมาตรฐานน้ำพุร้อน Chiangrai Lanna Spa city เพื่อนำไปใช้ในการ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาจัดมหกรรม "เชียงรายเมืองสุขภาพล้านนา" (Lanna wellness) ภายใต้โครงการสร้างมาตรฐานน้ำพุร้อน Chiangrai Lanna Spa city เพื่อนำไปใช้ในการบริการในธุรกิจสปา และโรงแรมในจังหวัดเชียงราย เป็นเมือง Lanna wellness โดยวิธีประกวด ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะจ้างเหมาจัดมหกรรม “เชียงรายเมืองสุขภาพล้านนา” (Lanna wellness) ภายใต้โครงการสร้างมาตรฐานน้ำพุร้อน Chiangrai Lanna Spa city เพื่อนำไปใช้ในการบริการในธุรกิจสปา และโรงแรมในจังหวัดเชียงราย เป็นเมือง Lanna wellness ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะจ้างเหมาจัดมหกรรม “เชียงรายเมืองสุขภาพล้านนา” (Lanna wellness) ภายใต้โครงการสร้างมาตรฐานน้ำพุร้อน Chiangrai Lanna Spa city เพื่อนำไปใช้ในการบริการในธุรกิจสปา และโรงแรมในจังหวัดเชียงราย เป็นเมือง Lanna wellness ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้ผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธ์ุล้านนาตะวันออก (สืบสานตำนานไทลื้อจังหวัดเชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้ผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำหลักสูตร Social Enterprise สู่ชุมชน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) กิจกรรมการทำตลาดสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเส้นทางท่องเที่ยว เชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจ Cluster อารยธรรมล้านนา ภายใต้โครงการส่งเสริมการทํางานร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้ม แข็งกลไกการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของหน่วยธุรกิจที ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมที่ 1 แผนพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้อาหารปลอดภัย และกิจกรรมที่ 2 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด โดยมีรายละเอียดราคากลางตามเอ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมที่ 1 แผนพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้อาหารปลอดภัย และกิจกรรมที่ 2 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด โดยมีรายละเอียดร่างขอบเขตของ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจ Cluster อารยธรรมล้านนา ภายใต้โครงการส่งเสริมการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งกลไกการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจ Cluster อารยธรรมล้านนา ภายใต้โครงการส่งเสริมการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งกลไกการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจ Cluster อารยธรรมล้านนา ภายใต้โครงการส่งเสริมการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งกลไกการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยว 5 เชียง (เชียงใหม่-เชียงราย-เชียงตุง-เชียงรุ้ง-เชียงทอง) และกิจกรรมที่ 3 การกระตุ้นและส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยว 5 เชียง 3 ภาษา (ไทย-อังกฤษ-จ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจัดทำหลักสูตร Social Enterprise สู่ชุมชน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) กิจกรรมการทำตลาดสื่อประชาสัมพันธ์ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ...
art_track
ด้วยจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจัดทำหลักสูตร Social Enterprise สู่ชุมชน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) กิจกรรมการทำตลาดสื่อประชาสัมพันธ์ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยว 5 เชียง (เชียงใหม่-เชียงราย-เชียงตุง-เชียงรุ้ง-เชียงทอง) และกิจกรรมที่ 3 การกระตุ้นและส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยว 5 เชียง 3 ภาษา (ไทย-อังกฤ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยว 5 เชียง (เชียงใหม่-เชียงราย-เชียงตุง-เชียงรุ้ง-เชียงทอง) และกิจกรรมที่ 3 การกระตุ้นและส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยว 5 เชียง 3 ภาษา (ไทย-อังกฤ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยว 5 เชียง (เชียงใหม่-เชียงราย-เชียงตุง-เชียงรุ้ง-เชียงทอง) และกิจกรรมที่ 3 การกระตุ้นและส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยว 5 เชียง 3 ภาษา (ไทย-อังกฤ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก (สืบสานตำนานไทลื้อจังหวัดเชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว (สืบสานตำนานไทลื้อจังหวัดเชียงราย) โดยมีรายละเอียดราคากลางตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว (สืบสานตำนานไทลื้อจังหวัดเชียงราย) โดยมีรายละเอียดขอบเขตของงานตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้พิจารณาผลการประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม ปั่น ลัด เลาะ ริมฝั่งโขง เชื่อมโยง 3 แผ่นดิน โดยได้ผู้ชนะการเสนอราคา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกาศราคากลางงานจ้างจัดกิจกรรม ปั่น ลัด เลาะ ริมฝั่งโขง เชื่อมโยง 3 แผ่นดิน ภายใต้โครงการปิดตา-เปิดใจ สัมผัส เชียงรายเมืองน่าเที่ยว จุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อน (Chiang Rai Destination) กิจกรรมหลักที่ 2 การส่งเสริมและกระต ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม ปั่น ลัด เลาะ ริมฝั่งโขง เชื่อมโยง 3 แผ่นดิน ภายใต้โครงการปิดตา-เปิดใจ สัมผัส เชียงรายเมืองน่าเที่ยว จุดหมายปลายทาง แห่งการพักผ่อน (Chiang Rai Destination) กิจกรรมหลักที่ 2 การส่งเสริมและกระตุ้นการ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกาศราคากลาง งานจ้างเหมารถตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว ๕ เชียง (เชียงใหม่-เชียงราย-เชียงตุง-เชียงรุ้ง-เชียงทอง) จังหวัดเชียงราย กิจกรรมที่ ๑ การสำรวจศักยภาพเส้นทางท่องเที่ยวและสร้า ...
art_track
ด้วยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ รถยนต์ตู้โดยสาร ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน นข 3176 ชร จำนวน 1 รายการ  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม Chiang Rai Adventure ภายใต้โครงการปิดตา-เปิดใจ สัมผัส เชียงรายเมืองน่าเที่ยว จุดหมายปลายทาง แห่งการพักผ่อน (Chiang Rai Destination) กิจกรรมหลักที่ 2 การส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อแก้ไขปัญห ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกาศราคากลางงานจ้างจัดกิจกรรม Chiang Rai Adventure ภายใต้โครงการปิดตา-เปิดใจ สัมผัส เชียงรายเมืองน่าเที่ยว จุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อน (Chiang Rai Destination) กิจกรรมหลักที่ 2 การส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อแก้ ...
art_track
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จำนวน 5 รายการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ...
art_track
จัหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมจัดสัมมนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน “วิถีไทย วิถีชุมชน ชาติพันธุ์เชียงราย” และจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การท่องเที่ยวโดยชุมชน “วิถีไทย วิถีชุมชน ชาติพันธุ์เชียงราย” โดยมีรายละเอียดตามเ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างดำเนินการจัดสัมมนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน “วิถีไทย วิถีชุมชน ชาติพันธุ์เชียงราย” และจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การท่องเที่ยวโดยชุมชน “วิถีไทย วิถีชุมชน ชาติพันธุ์เชียงราย” โดยมีรายละเอียดราคากลา ...
art_track
จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานประชาสัมพันธ์เปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายใต้โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนากับประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะจ้างดำเนินกิจกรรมการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชื่อมโยงระหว่างเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนากับประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดร ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรม Agent & Media FAM Trip เปิดประตูสู่ล้านนาตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่แนบมาพร้อ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรม Agent & Media FAM Trip เปิดประตูสู่ล้านนาตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดราคากลางตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ...
art_track
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครโครงการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว Amazing Thai Host กลุ่มจังหว ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย Chiangrai Coffee -Tea & Green Food Festival 2017 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดขอบเขตของงานตามเอกสารที่แนบมาพร้อม ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการจัดงาน “Chiangrai Coffee-Tea & Green Food Festival 2017” โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการจัดงาน “Chiangrai Coffee-Tea & Green Food Festival 2017” โดยมีรายละเอียดราคากลางตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างเขตอารยธรรมระหว่างเขตอารยธรรมล้านนา ภาคเหนือตอนบน 2 และกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในเส้นทาง R3A R3B GMS โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างเขตอารยธรรมระหว่างเขตอารยธรรมล้านนา ภาคเหนือตอนบน 2 และกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในเส้นทาง R3A R3B GMS โดยมีรายละเอียดราคากลางตามเอกสารที่ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างดำเนินการพัฒนาการสื่อความหมายทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ด้วยระบบ QR โค๊ด และ AR โค๊ด โดยมีรายละเอียดตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ...
art_track
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครโครงการอำนวยความสะดวก   และดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว Amazing Thai Host กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำพื้นที่จังหวัดเชียงราย (เพิ่มเติม) เนื่องจากยังมีผู้ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการประกวดหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ๔ จังหวัด ล้านนาตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาดำเนินการพัฒนาการสื่อความหมายทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ด้วยระบบ QR โค๊ด และ AR โค๊ด โดยมีราคากลางรายละเอียดตามเอกสารที่่แนบมาพร้อมนี้ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครโครงการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว  Amazing Thai Host กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำพื้นที่จังหวัดเชียงราย จ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครโครงการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยว Amazing Thai Host กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  ประจำพื้นที่จังหวัดเชียงราย รายละเอียดตามเอกสาร ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรม Eastern Lanna Road Show & Consumer Fair ส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการประกวดหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน 4 จังหวัด ล้านนาตะวันออก โดยมีรายละเอียดราคากลางตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครโครงการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรม Eastern Lanna Road Show & Consumer Fair ส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียดราคากลางตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล โดยมีรายละเอียดราคากลางตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการแข่งขันปั่นสัญจรอาเซียน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากน้ำพุร้อนเพื่อไปใช้ในการบริการในธุรกิจ สปา และโรงแรมในจังหวัดเชียงรายเป็นเมือง Lanna wellness โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมงานแถลงข่าว โครงการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว “Amazing Thai Host” โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมงานแถลงข่าว โครงการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว “Amazing Thai Host” โดยมีรายละเอียดราคากลางตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ...
art_track
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว Amazing Thai Host กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประจำพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน ๖ อัตรา เนื ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะจ้างจัดกิจกรรมการแข่งขันปั่นสัญจรอาเซียน โดยมีรายละเอียดราคากลางตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว Amazing Thai Host  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำพื้นที่จังหวัดเชียงราย ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากน้ำพุร้อนเพื่อไปใช้ในการบริการในธุรกิจ สปา และโรงแรมในจังหวัดเชียงรายเป็นเมือง Lanna wellness โดยมีรายระเอียดราคากลางตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย แจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร และตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเพื่อดำเนินโครงการยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัครเพิ่มเติม จากเดิมภายในวันที่ 21 เมษายน 2560 เป็นวันที่ 24 เมษายน 2560 พร้อมทั้งแจ้งวิธีการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร และตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการอำนวยความ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะจ้างดำเนินโครงการพัฒนาการสื่อความหมายทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ด้วยระบบ QR โค๊ด และ AR โค๊ด โดยมีรายละเอียดราคากลางตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะจ้างดำเนินโครงการยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล โดยมีรายละเอียดราคากลางตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร และตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการอำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว Amazing Thai Host กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำพื้นที่จัง ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจางดําเนินกิจกรรมสงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเที่ยว (สรางแบรนด) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e­bidding) รายละเอียดตามเอกสารที ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะจ้างดำเนินกิจกรรม Chiangrai International Marathon 2017 เชียงรายมาราธอนนานาชาติ 2017 โดยมีรายละเอียดราคากลางตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะจ้างดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (สร้างแบรนด์) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะจัดกิจกรรม Unite Asian Duathlon 2017 การแข่งขันทวิกีฬา แม่สาย จังหวัดเชียงราย (ไทย-พม่า) โดยมี ร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างจัดกิจกรรม Unite Asian Duathlon 2017 การแข่งขันทวิกีฬา แม่สาย จังหวัดเชียงราย (ไทย-พม่า) โดยมีรายละเอียดราคากลางตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ...
art_track
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ รถยนต์บรรทุก ยี่ห้อ มิตซูบิชิ เครื่องดีเซล ทะเบียน บห 8007 จำนวน 1 คัน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ...
art_track
ด้วยจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมประกวด “ท่องเที่ยววิถีไทย.....ท่องเที่ยวชุมชน” เชียงรายล้านนา เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ...
art_track
ด้วยจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จะดำเนินการสอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (จ้างเหมาประชาสัมพันธ์สื่อแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย บนสื่อประชาสัมพันธ์) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ...
art_track
ด้วยจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรม เทศกาลศิลปะเชียงราย Chiangrai Art Festival 2017 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ...
art_track
ด้วยจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะจ้างดำเนินกิจกรรมสร้างเอกลักษณ์ "Chiangrai Branding" (Hug Chiangrai)  โดยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์  (e-bidding) โดยมีรายละเอียดราคากลาง ดังนี้ ...
art_track
ด้วยจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรม จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (จ้างเหมาประชาสัมพันธ์สื่อแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย บนสื่อประชาสัมพันธ์) โดยมีรายละเอียดราคากลาง ดังนี้ ...
art_track
ด้วยจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรม เทศกาลศิลปะเชียงราย Chiangrai Art Festival 2017 โดยมีรายละเอียดราคากลาง ดังนี้ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเพื่อดำเนินกิจกรรมประกวด "ท่องเที่ยววิถีไทย.....ท่องเที่ยวชุมชน" เชียงรายล้านนา เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดราคากลาง ตามเอกสารแนบนี้ ...
art_track
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอแม่ลาว ตามที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอแม่ลาว จำนวน 1 อัตรา เพื่อให้การดำเนินงานตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอแม่ลาวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุ ...
art_track
  ด้วยจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย   มีความประสงค์จะจ้าง   จ้างจัดทำเส้นทางจักรยานในเส้นทางศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น-ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (ทิศตะวันออก)   ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานทั่วประเทศ  ด้วยวิธีประกวดราคาอ ...
art_track
ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  1. นางสาวขนิษฐา  รูปกลม 2. นายพงศ์ฤทธิ์  จินะธรรม  รายชื่อสำรอง 1. นางสาวเพชรัตน์  มูลแจ่ม 2. นายธนิก &nb ...
art_track
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จำนวน  2  อัตรา  เพื่อปฏิบัติงาน ณ ศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชี ...
art_track
ด้วยจังหวัดเชียงราย  โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย   มีความประสงค์จะจ้างจัดโครงการ “การเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมไตรกีฬาสามเหลี่ยมทองคำ” ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ ...
art_track
                     ด้วยจังหวัดเชียงราย  โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย   มีความประสงค์จะจ้างจัดโครงการ “การเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมไตรกีฬาสามเหลี่ยมทองคำ” ซึ ...
art_track
ด้วยจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จ้างจัดโครงการ “การเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมไตรกีฬาสามเหลี่ยมทองคำ” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)   จึงขขอประกาศร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)  เพื่อให้สาธารณชนวิจารณ์  เป็นเว ...
art_track
  จังหวัดเชียงราย  โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย   มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำแผนที่พูดได้ ๕ ภาษา ตามโครงการเปิดประตูเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายสู่ GMS และ ASEAN (Chiangrai Gateway) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  มีราย ...
art_track
ด้วยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย   มีความประสงค์จะจ้างจัดกิจกรรม   “บอกรักสองฝั่งโขงเชื่อมโยงอารยธรรมล้านนาสู่ล้านช้าง”ภายใต้โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสองฝั่งโขง  เพื่อกระชับความสัมพันธ์ไทย-ลาว   โดยมีร่างรายละเอียดขอบเขตของง ...
art_track
  ด้วยจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย   มีความประสงค์จะจ้างจัดทำแผนที่พูดได้  5  ภาษา ตามโครงการเปิดประตูเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายสู่ GMS  และ ASEAN (Chiangrai Gateway)  โดยเห็นควรนำร่างและเอกสารประกวดราคาจ้างไปเผยแพร่เพื่ ...
art_track
  ด้วยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย   มีความประสงค์จะจ้างจัดกิจกรรม   “บอกรักสองฝั่งโขงเชื่อมโยงอารยธรรมล้านนาสู่ล้านช้าง”ภายใต้โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสองฝั่งโขง  เพื่อกระชับความสัมพันธ์ไทย-ลาว ซึ่งมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี ...
art_track
  ด้วยจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย   มีความประสงค์จะจ้าง จัดทำแผนที่พูดได้  5  ภาษา ตามโครงการเปิดประตูเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายสู่ GMS  และ ASEAN (Chiangrai Gateway)  ซึ่งมีรายละเอียดราคากลางดังนี้ ...
art_track
ด้วยจังหวัดเชียงรายมีความประสงค์จ้างจัดกิจกรรม   “บอกรักสองฝั่งโขงเชื่อมโยงอารยธรรมล้านนาสู่ล้านช้าง”ภายใต้โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสองฝั่งโขง  เพื่อกระชับความสัมพันธ์ไทย-ลาว   และคณะกรรมการได้กำหนดราคากลางดังเอกสารแนบท้ายนี้ ...
art_track
จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัดพระธาตุจอมแว่ ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,221,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบ ...
art_track
  จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย  มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจัดทำแผนที่พูดได้ ๕ ภาษา โครงการเปิดประตูเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงรายสู่ GMS และ ASEAN (Chiangrai Gateway) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อ ...
art_track
  ตามที่จังหวัดเชียงราย  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง   สำหรับการจ้างจัดทำแผนที่พูดได้  5  ภาษา ตามโครงการเปิดประตูเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายสู่ GMS และ ASEAN (Chiangrai Gateway) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Bidding : e-bidding)ตา ...
art_track
ตามประกาศของจังหวัดเชียงราย เรื่องสอบราซื้อครุภัณฑ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เขตท้องที่จังหวัดน่านและเขตท้องที่จังหวัดพะเยา ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 รายละเอียดตามเอกสารประกวดราคาซื้อ ของจังหวัดเชียงราย เลขที่ 14/2558 นั้น จับงหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกี ...
art_track
จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เขตท้องที่จังหวัดน่านและเขตท้องที่จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 11 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายข่าวนี้ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจัดทำเส้นทางจักรยานในเส้นทางท่องเที่ยวพระธาตุ ๕ ดอย ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานทั่วประเทศ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ เขตเทศบาลนครเชียงราย โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังเอกสารแนบท้ายข่าวนี้ ...
art_track
จังหวัดเชียงราย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจัดทำเส้นทางจักรยานในเส้นทางชุมชนสันโค้งน้อย ชุมชนสันโค้งหลวง ถนนสนามบิน ถนนสนามบินเก่าฝูงบิน ๔๑๖ วัดดอยพระบาท ถนนดอนเขาควาย สวนสาธารณะหนองปึ๋ง ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานทั่วประเทศ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ ...
art_track
จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายข่าวนี้ ...
art_track
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-biding) ฉบับลงวันที่ 13 สิงหาคม ตามรายละเอียดแนบท้ายข่าวนี้ ...
art_track
จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ ...
art_track
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอประกาศราคากลางสำหรับโครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับอำเภอ จังหวัดเชียงราย อำเภอเชียงของ ตามรายละเอียดที่แนบพร้อมนี้ ...
art_track
ด้วยจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาระดับอำเภอ จังหวัดเชียงราย อำเภอเชียงของ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดังเอกสารแนบมานี้ ...
art_track
จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอประกาศราคากลางสำหรับโครงการสอบราคาจ้างจัดทำเส้นทางจักรยานในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ตามรายละเอียดแนบท้ายข่าวนี้ ...
art_track
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างจัดทำเส้นทางจักรยานในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจัรยกรยานทั่วประเทศ (จังหวัดเชียงราย) มีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ ...
art_track
จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์จ าหน่ายอาหารบริการนักท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ หมู่ที่1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างก่อสร้างในการ ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล ...
art_track
สำนักงานการท่องเที่่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558 แบบแยกยื่น โดยมีรายละเอียดแนบท้ายนี้ ...
art_track
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังรายละเอียดแนบท้านข่าวนี้ ...
art_track
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอประกาศราคากลางสำหรับโครงการก่อสร้างอาคาคสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ดังรายละเอียดที่แนบท้ายนี้ ...
art_track
ด้วยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวดังรายละเอียดที่แนบท้ายนี้ ...
art_track
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เขตท้องที่จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังรายละเอียดแนบท้ายข่าวนี้ ...
art_track
สำนักงานการท่องเทียวและกีฬาจังหวัดเชียงรายมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัว จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2558 รายละเอียดแนบท้ายนี้ ...
art_track
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายมีความประสงค์ จะประกาศสอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัว จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2558 รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้ ...
art_track
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างดำเนินโครงการกิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างความผูกพันในครอบครัวจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้ ...
art_track
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างดำเนินโครงการปั่นจักรยานข้ามปี 2014-2015 สานสัมพันธ์ไทย-ลาว ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ ...
art_track
สำนักงานการท่องเที่่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เขตท้องที่จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 7 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ ...
art_track
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เขตท้องที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 9 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ ...
art_track
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เขตท้องที่จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 20 รายการ ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ ...
art_track
ตามที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2558 นั้น ขอแจ้งรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ดังกล่าว รายละเอียดแนบท้ายนี้ ...
art_track
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2558 รายละเอียตตามเอกสารแนบท้ายนี้ ...
art_track
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมไทยล้านนา ภายใต้แนวคิด ป๊ะไปแป้ แห่ระเบิด 2014 แห๋มรอบน๋าจ้าว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังรายละเอียดที่แนบท้ายนี้ ...
art_track
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างดำเนินโครงการกิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัว จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2558 ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ ...
art_track
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอประกาศร่างขอบเขตงานโครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วิถีชีวิตศิลปวัฒนะรรมไทยล้านนา ภายใต้แนวคิด ป๊ะไปแป้ แห่ระเบิด 2014 แห๋มรอบน๋าจ้าว ...