ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์น้อยวิถีพุทธ จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง