ประกาศวิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการดำเนินโครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการประกาศวิจารณ์ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานจ้าง (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ