ประกาศวิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการดำเนินกิจกรรม กระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวล้านนาตะวันออก Consumer Fair and Road Show ในประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)