ประกาศวิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น นครเชียงราย เชียงรายดอกไม้งาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)