ประกาศวิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นนครเชียงราย เชียงรายดอกไม้งาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)