ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดำเนินโครงการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นนครเชียงราย เชียงรายดอกไม้งาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)