ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร SHARP MX-๔๖๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๓๐-๐๐๓-๐๐๐๓-๑๑๕๗๕๗-๖๔๐๐๐๑ เพื่อใช้ในกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียว สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง