ตามที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2558 นั้น ขอแจ้งรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ดังกล่าว รายละเอียดแนบท้ายนี้