สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เขตท้องที่จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 20 รายการ ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้