สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เขตท้องที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 9 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้