สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างดำเนินโครงการกิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างความผูกพันในครอบครัวจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้