สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายมีความประสงค์ จะประกาศสอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัว จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2558 รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้