สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เขตท้องที่จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังรายละเอียดแนบท้ายข่าวนี้