ด้วยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวดังรายละเอียดที่แนบท้ายนี้