สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังรายละเอียดแนบท้านข่าวนี้