สำนักงานการท่องเที่่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558 แบบแยกยื่น โดยมีรายละเอียดแนบท้ายนี้