สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างจัดทำเส้นทางจักรยานในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจัรยกรยานทั่วประเทศ (จังหวัดเชียงราย) มีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้