ด้วยจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาระดับอำเภอ จังหวัดเชียงราย อำเภอเชียงของ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดังเอกสารแนบมานี้