สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอประกาศราคากลางสำหรับโครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับอำเภอ จังหวัดเชียงราย อำเภอเชียงของ ตามรายละเอียดที่แนบพร้อมนี้