จังหวัดเชียงราย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจัดทำเส้นทางจักรยานในเส้นทางท่องเที่ยวพระธาตุ ๕ ดอย ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานทั่วประเทศ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ เขตเทศบาลนครเชียงราย โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังเอกสารแนบท้ายข่าวนี้