จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัดพระธาตุจอมแว่ ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,221,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยมีเอกสารดังแนบมาพร้อมนี้