ด้วยจังหวัดเชียงรายมีความประสงค์จ้างจัดกิจกรรม   “บอกรักสองฝั่งโขงเชื่อมโยงอารยธรรมล้านนาสู่ล้านช้าง”ภายใต้โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสองฝั่งโขง  เพื่อกระชับความสัมพันธ์ไทย-ลาว   และคณะกรรมการได้กำหนดราคากลางดังเอกสารแนบท้ายนี้