ด้วยจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย   มีความประสงค์จะจ้างจัดทำแผนที่พูดได้  5  ภาษา ตามโครงการเปิดประตูเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายสู่ GMS  และ ASEAN (Chiangrai Gateway)  โดยเห็นควรนำร่างและเอกสารประกวดราคาจ้างไปเผยแพร่เพื่อให้  สาธารณชนวิจารณ์  ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง  เนื่องจากเพื่อให้ประชาชน         หน่วยงานภาครับและหน่วยงานเอกชนรวมถึงผู้สนใจทั่วไปได้วิจารณ์ร่างขอบเขตของงานจ้างดังกล่าวข้างต้น  รายละเอียดดังนี้