ด้วยจังหวัดเชียงราย  โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย   มีความประสงค์จะจ้างจัดโครงการ การเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมไตรกีฬาสามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้