สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จำนวน  2  อัตรา 

เพื่อปฏิบัติงาน ณ ศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย   

ระยะเวลาการจ้าง

ในปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

ผู้สมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ตั้งแต่วันที่  3 พฤษภาคม 2559 – 18  พฤษภาคม 2559 (ในวัน และเวลาราชการ)  
ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
**ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องมารายงานตัววันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
ติดต่อสอบถาม โทร. 053-150-192