ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 
1. นางสาวขนิษฐา  รูปกลม
2. นายพงศ์ฤทธิ์  จินะธรรม
 
รายชื่อสำรอง
1. นางสาวเพชรัตน์  มูลแจ่ม
2. นายธนิก  มโนเกตุ
 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559
เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย 
ศาลากลางหลังใหม่ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย