จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างจัดกิจกรรม Unite Asian Duathlon 2017 การแข่งขันทวิกีฬา แม่สาย จังหวัดเชียงราย (ไทย-พม่า) โดยมีรายละเอียดราคากลางตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้