จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะจัดกิจกรรม Unite Asian Duathlon 2017 การแข่งขันทวิกีฬา แม่สาย จังหวัดเชียงราย (ไทย-พม่า) โดยมี ร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้