จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะจ้างดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (สร้างแบรนด์) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้