จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะจ้างดำเนินกิจกรรม Chiangrai International Marathon 2017 เชียงรายมาราธอนนานาชาติ 2017 โดยมีรายละเอียดราคากลางตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้