จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัครเพิ่มเติม จากเดิมภายในวันที่ 21 เมษายน 2560 เป็นวันที่ 24 เมษายน 2560 พร้อมทั้งแจ้งวิธีการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร และตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว Amazing Thai Host กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน จำนวน ๑๕2 อัตร โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้