จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการแข่งขันปั่นสัญจรอาเซียน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้