จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการประกวดหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน 4 จังหวัด ล้านนาตะวันออก โดยมีรายละเอียดราคากลางตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้