จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกาศราคากลางงานจ้างจัดกิจกรรม Chiang Rai Adventure ภายใต้โครงการปิดตา-เปิดใจ สัมผัส เชียงรายเมืองน่าเที่ยว จุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อน (Chiang Rai Destination) กิจกรรมหลักที่ 2 การส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อแก้ไขปัญหาช่วง Low Season ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้